beta-amyloid (Abeta)42(43), abeta42, abeta40 and apoE immunostaining of plaques in fatal head injury.