cGMP-dependent protein kinase: linking foraging to energy homeostasis

author